Kayıt Ol
[-]
monetization_on Reklam Alanı
Reklam vermek istiyorum?

Çözüm Vsro S1030 Sorunun Cözümü


view_headline Konu
09.07.2016, Saat: 19:12
#1
JoeSro
JoeSro
Konuları:
17
Yorumları:
47
Kayıt Tarihi:
28.06.2016
Rep Puanı:
12
verified_user JoeSro Admin
Vsro S1030 Sorunun Cözümü
Arkadaslar baktigim tum forumlarda alinti ustune alinti kimse dogru cozumu yazmamis
en azindan ben oyle dusunuyorum
alin size cozum
SRO_VT_SHARD -> Progammability -> Stored Procedures -> dbo.AddNewChar-> Modify BUNUN İÇİNE GİR
dbo.AddNewChar sil verdigim Querry Execute yap sorun biter

Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[_AddNewChar]    Script Date: 9.7.2016 03:58:03 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[_AddNewChar]
    @UserJID            INT,        
    --@CharSlot            INT,        
    @RefCharID            INT,        
    @CharName            varchar (64),        
    @CharScale            tinyINT,        
    @StartRegionID            INT,        
    @StartPos_X            real,        
    @StartPos_Y            real,        
    @StartPos_Z            real,        
    @DefaultTeleport    INT,        
    @RefMailID            INT,        
    @RefPantsID            INT,        
    @RefBootsID            INT,        
    @RefWeaponID        INT,        
    @RefShield            INT,        
    @DurMail            tinyINT,        
    @DurPants            tinyINT,        
    @DurBoots            tinyINT,        
    @DurWeapon            tinyINT,        
    @DurShield            tinyINT,        
    @DefaultArrow        INT        
AS    
   
SET NOCOUNT ON      

    DECLARE @Slot  INT        
    DECLARE @temp  INT        
            
    DECLARE @NewCharID  INT        
    SET @NewCharID = 0        
     
     
    -----------------------------------------------------------------------------        
    -- 1. ij¸¯ÅÍ ½½·Ô ³Ñ¹ö°¡ validÇÑ °ÍÀÎÁö, ±×¸®°í ºó½½·ÔÀÌ ¸Â´ÂÁö ¸ÕÀú üũÇÑ´Ù.        
    -----------------------------------------------------------------------------        
        
    -- start by novice.        
    SELECT @temp = count(CharID) FROM _User WITH (NOLOCK) WHERE UserJID = @UserJID        
          
    IF (@temp >= 4)        
    BEGIN        
        -- ³Ê¹« ¸¹ÀÚ³ª        
        RETURN -2        
    END        
    -- finish by novice.        
     
    -----------------------------------------------------------------------------        
    -- 2. ij¸¯ÅÍ Ãß°¡ÇÏ±â        
    -----------------------------------------------------------------------------        
    IF (@CharScale > 68) -- 0100 0100 --> 68 ÀÌ´Ù!        
    BEGIN        
        -- ij¸¯ÅÍ »y¼º ½ÇÆ?! ½ºÄÉÀÏ °ªÀÌ ÀÌ»óÇÏ´Ù!        
        RETURN -3        
    END
       
    EXEC @temp = _IsExistingCharName @CharName        
    IF (@temp <> 0)        
    BEGIN        
        -- ÀÌ¹Ì »ç¿ëÁßÀÎ À̸§À̶ó´Âµ¥?        
        RETURN -4        
    END        
   
BEGIN TRANSACTION
   
    -- Àδø½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ ¸¶Áö¸·¿¡ WorldID¿Í 1°ªÀ» ´õ ³Ö¾î ÁÖ¾ú´Ù!      
    INSERT INTO _Char (RefObjID, CharName16, Scale, Strength, Intellect, LatestRegion,PosX, PosY, PosZ, AppointedTeleport, InventorySize,      
                LastLogout, CurLevel, MaxLevel, RemainGold, RemainStatPoint, RemainSkillPoint, HP, MP, JobLvl_Trader, JobLvl_Hunter, JobLvl_Robber, WorldID)      
    VALUES (@RefCharID, @CharName, @CharScale, 20, 20, @StartRegionID, @StartPos_X, @StartPos_Y, @StartPos_Z, @DefaultTeleport, 45,      
                GetDate(), 1, 1, 0, 0, 0, 200,200, 1, 1, 1, 1)      
   
    SET @NewCharID = @@IDENTITY        
    IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)        
    BEGIN        
        -- ij¸¯ÅÍ »y¼º ½ÇÆ?!        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -5        
    END        
        
          
    -- start by novice.        
    -- ÀÌÁ¦ Slot ¾È¾´´Ù.. ±×³É Insert ¸¸..        
    INSERT INTO _User VALUES (@UserJID, @NewCharID)        
    -- finish by novice.        
     
     
     -----------------------------------------------------------------------------        
     -- 3-1. Àåºñ ½½·Ô ä¿ì±â        
     -- [Àκ¥Å丮 ½½·Ô 96°³] + [Àåºñ½½·Ô 13°³] <- Àκ¥Å丮 È®Àå ¼­ºñ½º ÈÄ 48°³¿¡¼­ 96°³·Î Áõ°¡!!!(woos0)
     -----------------------------------------------------------------------------        
     --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
     INSERT INTO _Inventory(CharID, Slot, ItemID)        
      SELECT @NewCharID, cnt, 0        
       FROM _RefDummySlot with( nolock )      
        WHERE cnt < 109        

          
    IF (@@ERROR <> 0)        
    BEGIN        
        -- Àκ¥Å丮 »y¼º ½ÇÆ?!        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -7        
    END        

    --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
          
    -- µ?ÆúÆ®·Î ¼±ÅÃÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ» ´Ù½Ã ³Ö¾îÁÖÀÚ...        
    /* ¿ä·± ¼ø¼­·Î  Á¤ÀǵǾî ÀÖ´Ù.        
    0: EQUIP_SLOT_HELM        
    1: EQUIP_SLOT_MAIL,        
    2: EQUIP_SLOT_SHOULDERGUARD,        
    3: EQUIP_SLOT_GAUNTLET,        
    4: EQUIP_SLOT_PANTS,        
    5: EQUIP_SLOT_BOOTS,        
    6: EQUIP_SLOT_WEAPON,        
    7: EQUIP_SLOT_SHIELD or ARROW,        
    8: EQUIP_SLOT_EARRING,        
    9: EQUIP_SLOT_NECKLACE,        
    10: EQUIP_SLOT_L_RING,        
    11: EQUIP_SLOT_R_RING,        
    */        
          
    DECLARE @ItemID BIGINT        
    SET @ItemID = 0        
    -- »ó°©        
    IF (@RefMailID <> 0)        
    BEGIN        
        EXEC @ItemID =  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 1, @RefMailID, @DurMail        
        IF (@ItemID <= 0)        
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            RETURN -8        
        END        
    END        
    -- ¹ÙÁö        
    IF (@RefPantsID <> 0)        
    BEGIN        
        EXEC @ItemID =  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 4, @RefPantsID, @DurPants        
        IF (@ItemID <= 0)        
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            RETURN -9        
        END        
    END        
    -- Boots        
    IF (@RefBootsID <> 0)        
    BEGIN        
        EXEC @ItemID =  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 5, @RefBootsID, @DurBoots        
        IF (@ItemID <= 0)        
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            RETURN -10        
        END        
    END        
    -- Weapon        
    IF (@RefWeaponID <> 0)        
    BEGIN        
        EXEC @ItemID =  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 6, @RefWeaponID, @DurWeapon        
        IF (@ItemID <= 0)        
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            RETURN -11        
        END        
    END        
    -- ¹æÆ?        
    IF (@RefShield <> 0)        
    BEGIN        
        EXEC @ItemID =  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @RefShield, @DurShield        
        IF (@ItemID <= 0)        
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            RETURN -12        
        END        
    END        
    -- Ȥ½Ã default·Î ¼±ÅÃÇÑ ¹«±â°¡ È°À̶ó¸é È­»ì 250°³µéÀÌ È°Åëµµ ÇÔ²² ÁØ´Ù. ÁÒÄ¡?        
    IF (@DefaultArrow <> 0)        
    BEGIN        
        EXEC @ItemID =  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @DefaultArrow, 250        
        IF (@ItemID <= 0)        
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            RETURN -13        
        END        
    END


     -----------------------------------------------------------------------------        
     -- 3-2. ¾Æ¹ÙŸ Inventory ½½·Ô ä¿ì±â        
     -- [¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 ½½·Ô 5°³]
     -- APPLY_AVATAR_SYSTEMÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ Ãß°¡µÇ´Â ºÎº?
     -----------------------------------------------------------------------------        
     --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
     INSERT INTO _InventoryForAvatar(CharID, Slot, ItemID)        
      SELECT @NewCharID, cnt, 0
       FROM _RefDummySlot with( nolock )      
        WHERE cnt < 5

          
    IF (@@ERROR <> 0)        
    BEGIN        
        -- ¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 »y¼º ½ÇÆ?!        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -14
    END        
    --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
          
    -----------------------------------------------------------------------------        
    -- default skill³Ö¾îÁÖ±â        
    -----------------------------------------------------------------------------        
    DECLARE @country tinyINT        
    EXEC @country = _GetObjCountry @RefCharID        
          
    INSERT INTO _CharSkillMastery (CharID, MasteryID, Level)        
    SELECT @NewCharID, MasteryID, 0        
    FROM _RefCharDefault_SkillMastery  with(nolock)      
    WHERE Race = @country or Race = 3        
    IF (@@error <> 0)        
    BEGIN        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -15        
    END        
    INSERT INTO _CharSkill (CharID,SkillID,Enable)        
    SELECT @NewCharID, SkillID, 1        
    FROM  _RefCharDefault_Skill  with(nolock)      
    WHERE Race = @country or Race = 3        
    IF (@@error <> 0)        
    BEGIN        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -16        
    END        
    -----------------------------------------------------------------------------        
    -- ±âº» Äù½ºÆ® ³Ö¾îÁÖ±â
    -----------------------------------------------------------------------------        
    INSERT INTO _CharQuest (CharID, QuestID, Status, AchievementCount, StartTime, EndTime, QuestData1, QuestData2)        
    SELECT @NewCharID, ID, 1, 0, getdate(), getdate(), 0, 0        
    FROM _RefQuest
    WHERE CodeName in (SELECT CodeName FROM _RefCharDefault_Quest  with(nolock) WHERE (Race = @country or Race = 3) and RequiredLevel = 1 and Service = 1)
    IF (@@error <> 0)
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -17        
    END    
    -----------------------------------------------------------------------------        
    -- Static Avatar Initial Record ³Ö±â        
    -----------------------------------------------------------------------------        
    INSERT INTO _StaticAvatar(CharID) values(@NewCharID)        
    IF (@@ERROR <> 0)        
    BEGIN        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -18        
    END        
          
    -----------------------------------------------------------------------------        
    -- Trijob ä¿ö³Ö±â!!!!!        
    -----------------------------------------------------------------------------        
    INSERT INTO _CharTrijob VALUES (@NewCharID, 0, 1, 0, 0, 0)        
    IF (@@ERROR <> 0)        
    BEGIN        
        -- Àκ¥Å丮 »y¼º ½ÇÆ?!        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        RETURN -19        
    END        
          
    -----------------------------------------------------------------------------        
    -- CharList¿¡ ID ³Ö¾îÁÖ±â        
    -----------------------------------------------------------------------------        
    INSERT _CharNameList VALUES(@CharName, @NewCharID)        
          
    exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_ETC_E060118_60EXP_HELP',1,1      
    exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_ETC_E060118_100EXP_HELP',1,1      
    exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_ETC_SCROLL_RETURN_NEWBIE_01',20,1      
          
    -- Quick Slot Á¤º¸ ÀúÀå¿ë!!!        
    exec _AddNewClientConfig @NewCharID  -- by novice...... for saving client configurations...        

COMMIT TRANSACTION        
          
RETURN @NewCharID
Cevapla

09.07.2016, Saat: 19:39
#2
PurePower
PurePower
Konuları:
149
Yorumları:
1,474
Kayıt Tarihi:
23.07.2015
Rep Puanı:
53
verified_user Site Kurucusu
RE: Vsro S1030 Sorunun Cözümü
teşekkürler
İmza: @PurePower
PurePower kullanıcısının imza signatürünü görme yetkisine sahip değilsin veya erişime engellendin.
Bunun bir hata olduğunu düşünüyorsan site yöneticileri ile iletişime geç.
vSroForum.com ©2015-2017
Cevapla
10.07.2016, Saat: 01:18
#3
BURAKSERIT
BURAKSERIT
Konuları:
71
Yorumları:
868
Kayıt Tarihi:
22.03.2016
verified_user Editör & DJ
RE: Vsro S1030 Sorunun Cözümü
Paylaşım için teşekkürler lakin burada bir değişiklik yok. Sadece başlangıç itemleri değiştiriyorsun. Yanlış bir kod yazdığınız içinde S1030 hatası alıyorsunuz.
Bu hata her seferinde bu sebepten ötür çıkmaz. Farklı sebeplerden ötürüde oluyor. En temiz'i bu hatayı aldıktan sonra Shard DB 'yi tamamen temizlemek. (Query ile)
Sonrasında tüm exe'lere restart atınca düzeliyor.
Cevapla
10.07.2016, Saat: 05:31
#4
JoeSro
JoeSro
Konuları:
17
Yorumları:
47
Kayıt Tarihi:
28.06.2016
Rep Puanı:
12
verified_user JoeSro Admin
Cvp: RE: Vsro S1030 Sorunun Cözümü
(10.07.2016, Saat: 01:18)BURAKSERIT Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Paylaşım için teşekkürler lakin burada bir değişiklik yok. Sadece başlangıç itemleri değiştiriyorsun. Yanlış bir kod yazdığınız içinde S1030 hatası alıyorsunuz.
Bu hata her seferinde bu sebepten ötür çıkmaz. Farklı sebeplerden ötürüde oluyor. En temiz'i bu hatayı aldıktan sonra Shard DB 'yi tamamen temizlemek. (Query ile)
Sonrasında tüm exe'lere restart atınca düzeliyor.

Biz Paylaşalım İşine Yarayan İllaki Olur :Big Grin
Cevapla
08.10.2016, Saat: 19:28
#5
jamesbond07
jamesbond07
Konuları:
14
Yorumları:
289
Kayıt Tarihi:
09.07.2016
verified_user Cezalı Üye
RE: Vsro S1030 Sorunun Cözümü
böyle yaptım fakat yine s1030 hatası veriyor
Cevapla
08.10.2016, Saat: 20:47
#6
twister78
twister78
Konuları:
69
Yorumları:
679
Kayıt Tarihi:
01.09.2016
Rep Puanı:
63
verified_user V.I.P Üye
Cvp: RE: Vsro S1030 Sorunun Cözümü
(08.10.2016, Saat: 19:28)jamesbond07 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: böyle yaptım fakat yine s1030 hatası veriyor

servera restart at kodda hata almıyosan
Cevapla

08.10.2016, Saat: 22:21
#7
jamesbond07
jamesbond07
Konuları:
14
Yorumları:
289
Kayıt Tarihi:
09.07.2016
verified_user Cezalı Üye
RE: Vsro S1030 Sorunun Cözümü
tm saol sorunu cozdum baska clean db ile yaptım saol yinede
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Vsro media.pk2 GM kırmızı yazılar mamystall 1 26 9 saat önce
Son Yorum: evonred
  Vsro chattaki yazıyı değiştirme cvkoguz 5 60 21.06.2017, Saat: 02:05
Son Yorum: cvkoguz
Photo SORU VSRO PANEL [SİTE] TOP10 GUİLD YERİ GELMİYOR harun35x 1 51 21.06.2017, Saat: 01:55
Son Yorum: PurePower
  vSro Başlangıç Şehri E_Kien 1 31 20.06.2017, Saat: 02:26
Son Yorum: bloodyjimmy

Hızlı Menü:[-]
monetization_on Reklam (728x90)
Reklam Ver
Reklam vermek istiyorum?