Skip to main content
Merhaba, Ziyaretçi!

Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Sitemizden daha iyi yararlanabilmek için "Giriş" yapmalı ya da "Kayıt" olmalısınız ;)

("vSro Forum - vSro Rehberi" ayrıcalıktır!)

vSro Forum - vSro Rehberi ve Paylaşımları
f8 filter
Sun World
Raymond

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#1
PHP Kod:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[_AddNewChar]    Script Date: 09/01/2012 01:01:26 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE 
[dbo].[_AddNewChar]
    @
UserJID            INT       
    
--@CharSlot            INT       
    
@RefCharID            INT       
    
@CharName            varchar (64),        
    
@CharScale            tinyINT       
    
@StartRegionID            INT       
    
@StartPos_X            real       
    
@StartPos_Y            real       
    
@StartPos_Z            real       
    
@DefaultTeleport    INT       
    
@RefMailID            INT       
    
@RefPantsID            INT       
    
@RefBootsID            INT       
    
@RefWeaponID        INT       
    
@RefShield            INT       
    
@DurMail            tinyINT       
    
@DurPants            tinyINT       
    
@DurBoots            tinyINT       
    
@DurWeapon            tinyINT       
    
@DurShield            tinyINT       
    
@DefaultArrow        INT        
AS    
    
SET NOCOUNT ON      

    
DECLARE @Slot  INT        
    
DECLARE @temp  INT        
            
    
DECLARE @NewCharID  INT        
    SET 
@NewCharID 0        
       
       
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
-- 1. Ä³¸¯ÅÍ ½½·Ô ³Ñ¹ö°¡ validÇÑ °ÍÀÎÁö±×¸®°í ºó½½·ÔÀÌ ¸Â´ÂÁö ¸ÕÀú Ã¼Å©ÇÑ´Ù       
    
-----------------------------------------------------------------------------        
         
    
-- start by novice       
    SELECT 
@temp count(CharIDFROM _User WITH (NOLOCKWHERE UserJID = @UserJID        
          
    
IF (@temp >= 4       
    BEGIN        
        
-- ³Ê¹« ¸¹ÀÚ³ª        
        
RETURN -2        
    END        
    
-- finish by novice       
      
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
-- 2. Ä³¸¯ÅÍ Ãß°¡Çϱ⠠      
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
IF (@CharScale 68) -- 0100 0100 --> 68 ÀÌ´Ù       
    BEGIN        
        
-- Ä³¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆнºÄÉÀÏ °ªÀÌ ÀÌ»óÇÏ´Ù        
        
RETURN -3        
    END
        
    EXEC 
@temp _IsExistingCharName @CharName        
    
IF (@temp <> 0       
    BEGIN        
        
-- À̹̠»ç¿ëÁßÀΠÀ̸§À̶ó´Âµ¥       
        
RETURN -4        
    END        
    
BEGIN TRANSACTION
    
    
-- Àδø½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ ¸¶Áö¸·¿¡ WorldID¿Í 1°ªÀ» ´õ ³Ö¾î ÁÖ¾ú´Ù     
    INSERT INTO _Char 
(RefObjIDCharName16ScaleStrengthIntellectLatestRegion,PosXPosYPosZAppointedTeleportInventorySize     
                LastLogout
CurLevelMaxLevelRemainGoldRemainStatPointRemainSkillPointHPMPJobLvl_TraderJobLvl_HunterJobLvl_RobberWorldID     
    VALUES 
(@RefCharID, @CharName, @CharScale200200, @StartRegionID, @StartPos_X, @StartPos_Y, @StartPos_Z, @DefaultTeleport109     
                GetDate
(), 112000000006000000200,2001111     
    
    SET 
@NewCharID = @@IDENTITY        
    
IF (@@ERROR <> OR @@ROWCOUNT 0       
    BEGIN        
        
-- Ä³¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆР      
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -5        
    END        
        
           
    
-- start by novice       
    
-- ÀÌÁ¦ Slot ¾È¾´´Ù.. ±×³É Insert ¸¸..        
    INSERT INTO _User VALUES 
(@UserJID, @NewCharID       
    
-- finish by novice       
      
      
     
-----------------------------------------------------------------------------        
     
-- 3-1. Àåºñ ½½·Ô Ã¤¿ì±â        
     
-- [Àκ¥Å丮 ½½·Ô 96°³] + [Àåºñ½½·Ô 13°³] <- Àκ¥Å丮 È®Àå ¼­ºñ½º ÈÄ 48°³¿¡¼­ 96°³·Î Áõ°¡!!!(woos0)
     ----------------------------------------------------------------------------- 
       
     
--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
     INSERT INTO _Inventory
(CharIDSlotItemID       
      SELECT 
@NewCharIDcnt0        
       FROM _RefDummySlot with
nolock       
        WHERE cnt 
109        

          
    
IF (@@ERROR <> 0       
    BEGIN        
        
-- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆР      
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -7         
    END        

    
--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
           
    
-- µðÆúÆ®·Î ¼±ÅÃÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ» ´Ù½Ã ³Ö¾îÁÖÀÚ...        
    
/* ¿ä·± ¼ø¼­·Î  Á¤ÀǵǾî ÀÖ´Ù.        
    0: EQUIP_SLOT_HELM        
    1: EQUIP_SLOT_MAIL,        
    2: EQUIP_SLOT_SHOULDERGUARD,        
    3: EQUIP_SLOT_GAUNTLET,        
    4: EQUIP_SLOT_PANTS,        
    5: EQUIP_SLOT_BOOTS,        
    6: EQUIP_SLOT_WEAPON,        
    7: EQUIP_SLOT_SHIELD or ARROW,        
    8: EQUIP_SLOT_EARRING,        
    9: EQUIP_SLOT_NECKLACE,        
    10: EQUIP_SLOT_L_RING,        
    11: EQUIP_SLOT_R_RING,        
    */ 
       
           
    
DECLARE @ItemID BIGINT        
    SET 
@ItemID 0        
    
-- »ó°©        
    
IF (@RefMailID <> 0       
    BEGIN        
        EXEC 
@ItemID  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID1, @RefMailID, @DurMail        
        
IF (@ItemID <= 0       
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            
RETURN -8        
        END        
    END        
    
-- ¹ÙÁö        
    
IF (@RefPantsID <> 0       
    BEGIN        
        EXEC 
@ItemID  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID4, @RefPantsID, @DurPants        
        
IF (@ItemID <= 0       
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            
RETURN -9        
        END        
    END        
    
-- Boots        
    
IF (@RefBootsID <> 0       
    BEGIN        
        EXEC 
@ItemID  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID5, @RefBootsID, @DurBoots        
        
IF (@ItemID <= 0       
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            
RETURN -10        
        END        
    END        
    
-- Weapon        
    
IF (@RefWeaponID <> 0       
    BEGIN        
        EXEC 
@ItemID  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID6, @RefWeaponID, @DurWeapon        
        
IF (@ItemID <= 0       
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            
RETURN -11        
        END        
    END        
    
-- ¹æÆР       
    
IF (@RefShield <> 0       
    BEGIN        
        EXEC 
@ItemID  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID7, @RefShield, @DurShield        
        
IF (@ItemID <= 0       
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            
RETURN -12        
        END        
    END        
    
-- È¤½Ã default·Î ¼±ÅÃÇÑ ¹«±â°¡ È°À̶ó¸é È­»ì 250°³µéÀÌ È°Åëµµ ÇÔ²² ÁØ´ÙÁÒÄ¡       
    
IF (@DefaultArrow <> 0       
    BEGIN        
        EXEC 
@ItemID  _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID7, @DefaultArrow250        
        
IF (@ItemID <= 0       
        BEGIN        
            ROLLBACK TRANSACTION        
            
RETURN -13        
        END        
    END


     
-----------------------------------------------------------------------------        
     
-- 3-2. ¾Æ¹ÙŸ Inventory ½½·Ô Ã¤¿ì±â        
     
-- [¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 ½½·Ô 5°³]
     -- 
APPLY_AVATAR_SYSTEMÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ Ãß°¡µÇ´Â ºÎºÐ
     
-----------------------------------------------------------------------------        
     
--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
     INSERT INTO _InventoryForAvatar
(CharIDSlotItemID       
      SELECT 
@NewCharIDcnt0
       FROM _RefDummySlot with
nolock       
        WHERE cnt 
5

          
    
IF (@@ERROR <> 0       
    BEGIN        
        
-- ¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆР      
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -14
    END        
    
--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!        
          
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
-- default skill³Ö¾îÁֱ⠠      
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
DECLARE @country tinyINT        
    EXEC 
@country _GetObjCountry @RefCharID        
           
    INSERT INTO _CharSkillMastery 
(CharIDMasteryIDLevel       
    SELECT 
@NewCharIDMasteryID0        
    FROM _RefCharDefault_SkillMastery  with
(nolock     
    WHERE Race 
= @country or Race 3        
    
IF (@@error <> 0       
    BEGIN        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -15        
    END        
    INSERT INTO _CharSkill 
(CharID,SkillID,Enable       
    SELECT 
@NewCharIDSkillID1        
    FROM  _RefCharDefault_Skill  with
(nolock     
    WHERE Race 
= @country or Race 3        
    
IF (@@error <> 0       
    BEGIN        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -16        
    END        
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
-- ±âº» Äù½ºÆ® ³Ö¾îÁÖ±â
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    INSERT INTO _CharQuest 
(CharIDQuestIDStatusAchievementCountStartTimeEndTimeQuestData1QuestData2       
    SELECT 
@NewCharIDID10getdate(), getdate(), 00        
    FROM _RefQuest
    WHERE CodeName in 
(SELECT CodeName FROM _RefCharDefault_Quest  with(nolockWHERE (Race = @country or Race 3) and RequiredLevel and Service 1)
    IF (@@
error <> 0)
    
BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -17        
    END    
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
-- Static Avatar Initial Record ³Ö±â        
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    INSERT INTO _StaticAvatar
(CharIDvalues(@NewCharID       
    
IF (@@ERROR <> 0       
    BEGIN        
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -18        
    END         
          
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
-- Trijob Ã¤¿ö³Ö±â!!!!!        
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    INSERT INTO _CharTrijob VALUES 
(@NewCharID01000       
    
IF (@@ERROR <> 0       
    BEGIN        
        
-- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆР      
        ROLLBACK TRANSACTION        
        
RETURN -19        
    END         
          
    
-----------------------------------------------------------------------------        
    
-- CharList¿¡ ID ³Ö¾îÁֱ⠠      
    
-----------------------------------------------------------------------------        
        INSERT _CharNameList VALUES
(@CharName, @NewCharID
    
        
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_RETURN_SCROLL_HIGH_SPEED',20,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_MALL_PREMIUM_VIETNAM_GOLDTIME_PLUS',1,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_MALL_SKILL_GOLD_TIME_SERVICE_TICKET_4W',1,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_MALL_DAMAGE_ABS_20P_SCROLL',11,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_MALL_DAMAGE_INC_20P_SCROLL',11,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_MALL_REVERSE_RETURN_SCROLL',11,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_MALL_HP_SUPERSET_5_BAG',1000,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_MALL_MP_SUPERSET_5_BAG',1000,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_COS_P_FLUTE_WHITE',1,
exec _ADD_ITEM_EXTERN 
@CharName,'ITEM_COS_P_RABBIT_SCROLL_SILK',1,1  
                  
    
-- Quick Slot Á¤º¸ ÀúÀå¿ë!!!        
    exec _AddNewClientConfig 
@NewCharID  -- by novice...... for saving client configurations...        

COMMIT TRANSACTION        
          
RETURN @NewCharID 
SRO_VT_SHARD>>>Programmability>>>Stored Prosedures>>>> deki dbo._AddNewChar sağ click ile modify edip verdiğim prosedur ile değiştiriniz.
Herkese iyi forumlar.
Cevapla
RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#2
teşekkürler fakat daha önce aynı konu mevcut idi

PurePower kullanıcısının imza signatürünü görme yetkisine sahip değilsin veya erişime engellendin.
Bunun bir hata olduğunu düşünüyorsan site yöneticileri ile iletişime geç.
vSroForum.com ©2015-2017
Cevapla
Cvp: RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#3
(01.12.2016, Saat: 19:36)PurePower Adlı Kullanıcıdan Alıntı: teşekkürler fakat daha önce aynı konu mevcut idi

ben 3 4 gün önce chat de görmüşdüm s1030 hatası yaşayan bir arkadaşı
Cevapla
Cvp: RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#4
(01.12.2016, Saat: 20:10)hackedbypa$a Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(01.12.2016, Saat: 19:36)PurePower Adlı Kullanıcıdan Alıntı: teşekkürler fakat daha önce aynı konu mevcut idi

ben 3 4 gün önce chat de görmüşdüm s1030 hatası yaşayan bir arkadaşı

Malesef aynı hatalar üzerinde çok kişi duruyor fakat açılan konuları ya da arama yerinden hatayı aramıyor bazı arkadaşlar o yüzden Smile
Cevapla
RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#5
bu sorunu çözmedi yardımcı olurmusunuz.
Cevapla
RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#6
S1030 hatasi sadece addnewchar dan kaynakli degilki bir cok nedeni var o hatanin misal karakter regionu kapali bir bolgededir acmaya calisirsin s1030 hatasi verir bunun gibi bor kac sebebden dokayi s1030 hatasida alabilirsin fakat şu doğru ana temeli addnewchar
Cevapla
RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#7
(12.03.2017, Saat: 03:09)hakan Adlı Kullanıcıdan Alıntı: bu sorunu çözmedi yardımcı olurmusunuz.

Buraya yorum yazacağına forumda 2 saniye arama yapsan sorunun çözülecekti zaten.
Detaylı videolu anlatım yaptım, yine aramaktan acizsiniz.
Konu; https://www.vsroforum.com/konu-s1030-hat...latim.html
Cevapla
Cvp: RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#8
(12.03.2017, Saat: 14:58)BURAKSERIT Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(12.03.2017, Saat: 03:09)hakan Adlı Kullanıcıdan Alıntı: bu sorunu çözmedi yardımcı olurmusunuz.

Buraya yorum yazacağına forumda 2 saniye arama yapsan sorunun çözülecekti zaten.
Detaylı videolu anlatım yaptım, yine aramaktan acizsiniz.
Konu; https://www.vsroforum.com/konu-s1030-hat...latim.html

kardeşim videoyuda denedim olmadı  baktım aradım zaten   1 2 saat aradım nerdeyse
Cevapla
Cvp: RE: vSRO s1030 Karakter oluşturma hatasının Çözümü.
#9
(13.03.2017, Saat: 21:32)hakan Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(12.03.2017, Saat: 14:58)BURAKSERIT Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Buraya yorum yazacağına forumda 2 saniye arama yapsan sorunun çözülecekti zaten.
Detaylı videolu anlatım yaptım, yine aramaktan acizsiniz.
Konu; https://www.vsroforum.com/konu-s1030-hat...latim.html

kardeşim videoyuda denedim olmadı  baktım aradım zaten   1 2 saat aradım nerdeyse


Clean bi dbnin AddNewChar prosedürünü Çek Kardeşim Db Ye Yapıştır Sorun Düzelicek.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Vsro Npc Taşıma Server Edit 10 2,131 19.10.2017, Saat: 11:58
Son Yorum: BURAKSERIT - Killa
  Vsro Script Crypter samuray12 1 316 13.10.2017, Saat: 02:36
Son Yorum: BURAKSERIT - Killa
  vSro Mob'a Drop Ekleme PurePower 15 4,300 01.10.2017, Saat: 17:41
Son Yorum: kadiravsar
  Vsro Yeni Unique Tasarımları 2016 PurePower 9 1,997 21.09.2017, Saat: 19:17
Son Yorum: erkutkavuk

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi